Tag: Ranger

Results

  • captain alpelkihir

    הייתי קפטן של ספינת לוחמים; מטרת הלוחמים בספינה הייתה להלחם בפירטים. יום אחד הספינה שלי טבעה ונאלצתי לשרוד בים ובשטחי פרא. כשלבסוף חזרתי לצוויליזציה החלטתי לנתוש את חיי הקודמים (אל עף שאני עדיין אוהב את הים בכל מהודי) ולהצתרף לחבורת הרפתקנים

All Tags